گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۵۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۲۸۳۶ مورد

اساسنامه مرکز رشد


 ماده 1ـ‌ تعاريف

1ـ1ـ مرکز رشد: مرکزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي که با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط کارآفريناني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشکل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می کند. اين خدمات شامل موارد زير است:

ـ تامين محل کار (به صورت اجاره اي)

ـ خدمات آزمايشگاهي، کارگاهي و اطلاع رساني

ـ خدمات مديريتي، حقوقي و اخلاق پزشکي، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازار يابي

ـ آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

ـ ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

1ـ2ـ سازمان موسس (متقاضي): سازماني است که مرکز رشد را تاسيس نموده و تامين اعتبارات آن را از مجاري دولتي و غير دولتي به عهده مي گيرد.

1ـ3ـ واحدهاي فناوري: به واحدهايي گفته مي شود که داراي هويت حقوقي مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات کاربردي و توسعه اي، طراحي، مهندسي، مهندس معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري کردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند. اين واحدها شامل شرکت هاي خصوصي، تعاوني، واحدهاي تحقيق وتوسعه صنايع، مراکز تحقيقاتي مصوب شوراي گسترش وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه هاي اجرايي هستند.

1ـ4ـ دوره رشد مقدماتي: به دوره اي گفته مي شود که حداکثر 6 ماه بوده و طي آن به افراد و يا گروه هاي مستعدي که داراي ايده هاي نوآورانه هستند؛ براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه کاري مرتبط با ايده، تقويت و تثبيت ايده اوليه و ايجاد هويت حقوقي مستقل، مشاوره و آموزش های لازم داده می شود که در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقي مي توانند متقاضي تشکيل واحدهاي نوپا و اسکان رسمي در مرکز رشد شوند. اين دوره در واحدي از مرکز رشد به نام بخش رشد مقدماتي برگزار مي گردد وزمان آن با تصويب رئيس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است.

1ـ5ـ دوره رشد: دوره اي است حداکثر 3 ساله که طي آن واحدهاي فناور و مستقر در مرکز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مرکز رشد خارج مي شوند. زمان اين دوره با تصويب شوراي مرکز رشد تا 5 سال قابل افزايش است.

1ـ6ـ ساختار مرکز رشد: به شرح ذيل خواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 2 ـ‌اهداف

1ـ2ـ بستر سازي جهت تجاري کردن دستاوردهاي تحقيقاتي

2ـ2ـ ايجاد زمينه کارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

2ـ3ـ کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

2ـ4ـ ايجاد فضاي لازم جهت گسترش رشد واحدهاي کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه های فناوري

2ـ5ـ بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي

2ـ6ـ توليد و توسعه محصولات و فرآيندي فناوري قابل عرضه به بازار

ماده 3ـ وظايف

3ـ1ـ حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مرکز رشد با توجه به فعاليت هاي واحدهاي فناور مندرج در بند 1ـ3

3ـ2ـ تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد

3ـ3ـ ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها

3ـ4ـ نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارايي مرکز رشد

3ـ5ـ نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آن ها

3ـ6ـ استقرار واحدهاي فناوري متقاضي در بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

تبصره ـ انجام فعاليت هاي زير توسط مراکز رشد ممنوع است:

1ـ مشارکت در سهام واحدهاي فناوري (مستقر در مرکز رشد)

2ـ ‌استخدام هيات علمي

3ـ انعقاد و اجراي قرار دادهاي پژوهشي به استثناي موارد زير که بايد به تصويب شوراي پژوهشي سازمان موسس نيز برشند:

  • پروژه هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه مراکز رشد
  • پروژه هايي که به قصد ارجاع به واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد انجام مي شوند.

ماده 4 ـ ارکان مرکز رشد

4ـ 1ـ سازمان موسس

4ـ2ـ هيات امنا

4ـ3ـ رئيس مرکز رشد

4ـ 4ـ شوراي مرکز رشد

ماده 5 ـ هيات امنا

هيات امناي مراکز رشد همان هيات امناي سازمان موسس خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه سازمان موسس داراي هيات امنا نباشد هيات امناي مرکز رشد بر اساس قانون تشکيل هيات هاي امنا تشکيل مي گردد.

ماده 6 ـ وظايف و اختيارات هيات امنا

وظايف و اختيارات هيات امنا مطابق با قانون تشکيل هيات هاي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهش مصوب جلسه هاي 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.

تبصره ـ هيات امناي سازمان موسس مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را در ارتباط با مراکز رشد شوراي فناوري سازمان موسس تفويض کند.

ماده 7 ـ وظايف رئيس مرکز رشد

7ـ1ـ اداره کليه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه، آيين نامه هاي مصوب و مصوبه هاي هيات امنا

7ـ2ـ پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه و ارايه به شوراي مرکز رشد

7ـ3ـ نظارت بر فعاليت واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت ها با اهداف پيش بيني

7ـ4ـ ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوري

7ـ5ـ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در رابطه با تامين بودجه و تقويب بنيه مالي و جذب امکانات براي مرکز رشد

7ـ6ـ عقد قرار داد به نمايندگي از مرکز رشد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي

7ـ7ـ ارايه گزارش عملکرد ساليانه مرکز رشد به شوراي مرکز رشد

7ـ8ـ تهيه تراز مالي سالانه مرکز رشد

ماده 8ـ‌ ترکيب شوراي مرکز رشد

8ـ 1ـ رئيس مرکز رشد (رئيس شورا)

8ـ2ـ يک نفر از مديران صنايع و يا دستگاه هاي اجرايي منطقه مرتبط با موضوع کاري مرکز رشد به پيشنهاد رئيس مرکز رشد و با تاييد و صدور حکم توسط رئيس سازمان موسس

8ـ3ـ دو نفر از محققان، کارشناسان خبره و يا کارآفرينان متناسب با رشته تخصصي فعاليت هاي مرکز رشد به پيشنهاد رئيس مرکز رشد و با تاييد و صدور حکم توسط رئيس سازمان موسس

8ـ4ـ يک نفر کارشناس خبره اقتصادي به پيشنهاد رئيس مرکز رشد و با تاييد و صدور حکم توسط رئيس سازمان موسس

8ـ5ـ يک نفر از مديران شرکت هاي خصوصي يا تعاوني فعال در زمينه فناوري متناسب به فعاليت هاي مرکز رشد به پيشنهاد رئيس مرکز رشد و با تاييد و صدور حکم توسط رئيس سازمان موسس

8ـ6ـ معاون مرکز رشد (دبير شورا)

ماده 9ـ وظايف و اختيارات شوراي مرکز رشد

9ـ1ـ پيشنهاد و تصويب اوليه خط مشي و سياست هاي علمي و فناوري مرکز رشد جهت ارايه به هيات امنا

9ـ2ـ پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليت هاي مرکز رشد به هيات امنا

9ـ3ـ بررسي و تصويب اوليه تراز مالي سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص هاي مصوب جهت ارايه به هيات امنا

9ـ4ـ تاييد آيين نامه هاي اجرايي مرکز رشد

9ـ5ـ تصويب صلاحيت واحدهاي فناور جهت استقرار در مرکز رشد

9ـ6ـ بررسي عملکرد سالانه مرکز رشد

9ـ7ـ پيشنهاد انحلال مرکز رشد به رئيس سازمان موسس

9ـ8ـ پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به کميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري از طريق رئيس سازمان موسس

ماده 10- وظایف سازمان موسس

10-1- تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

10-2- انتصاب رئیس مرکز رشد به پیشنهاد معاون پژوهشی سازمان موسس

10-3- تامین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

10-4- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به کمیته تخصصی فناوری معاونت تحقیقات و فناوری

ماده 11ـ مقررات مالي

مرکز رشد از نظر مقررات مالي مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها مي باشد.

ماده 12 ـ منابع مالي

منابع مالي مرکز رشد عبارتند از:

12ـ1ـ بودجه سالانه رشد که از محل اعتبارات عمومي کشور تامين مي گردد

12ـ2ـ کمک هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي

12ـ3ـ در آمدهاي اختصاصي حاصل از فعاليت هاي مرکز رشد طبق قرار دادهاي منعقده و دريافت حق امتياز (Royalty)

12ـ4ـ عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرايي با سازمان هاي دولتي و غير دولتي با رعايت تبصره ذيل ماده 3

ماده 13ـ هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي مراکز رشد، با تاييد کميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري و باتصويب شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي صورت خواهد گرفت.

ماده 14ـ در صورت هر گونه سکوت يا تعارض مفاد اساسنامه با آئين نامه تاسيس و راه اندازي مراکز رشد واحدهاي فناوري در علوم پزشکي، مفاد آئين نامه لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...